1. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez Computer Service Support Beskidy Sp. z o.o., zwaną dalej CSS Beskidy lub Serwisem, usług napraw, przeglądów, konserwacji i instalacji sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń zasilania gwarantowanego (UPS).

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie CSS Beskidy oraz na stronie internetowej www.cssbeskidy.pl. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia warunków umowy z klientem w formie pisemnej.

3. Naprawy gwarancyjne wykonywane są przez CSS Beskidy bezpłatnie z wyłączeniem przypadków określonych w karcie gwarancyjnej producenta. Przy naprawach gwarancyjnych stosowane są procedury zgodne z wymaganiami producentów sprzętu. Czas naprawy gwarancyjnej biegnie od dnia dostarczenia sprzętu i, jeżeli producent tego wymaga, ważnej karty gwarancyjnej i/lub dowodu zakupu i wynosi 14 dni. Jeżeli z powodu problemów z dostawą części zamiennych termin ten ulegnie wydłużeniu, CSS Beskidy niezwłocznie informuje Klienta o powyższym. 
CSS Beskidy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od bezpłatnej naprawy gwarancyjnej jeśli:

     - sprzęt nosi ślady uszkodzeń mechanicznych mogących mieć wpływ na usterkę

     - sprzęt był otwierany lub naprawiany przez nieuprawnione osoby

     - uszkodzenie powstało na wskutek eksploatacji w sposób niezgodny z opisanym w podręczniku użytkownika

     - sprzęt został uszkodzony lub zniszczony na wskutek działania siły wyższej lub wpływów środowiska

W przypadku napraw gwarancyjnych CSS Beskidy zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta za diagnostykę i naprawę/ reinstalację oprogramowania oraz za diagnostykę sprzętu w przypadku nie stwierdzenia usterki. Stawki opłat będą zgodne z obowiązującym w CSS Beskidy cennikiem.

4. Podpisując zlecenie Klient akceptuje koszt wykonania usługi odpłatnej zgodnie z podanymi w zleceniu warunkami:

- jeśli koszt naprawy nie przekroczy określonej przez klienta górnej granicy, odpłatność za usługę będzie zgodna z poniesionymi nakładami czasu oraz części zamiennych.

- brak określenia górnej granicy kosztów jest równoznaczny ze zgodą na naprawę sprzętu  według obowiązujących stawek i cen części zamiennych. Stawki te zostaną podane Klientowi w chwili dostarczenia sprzętu do naprawy.

- w przypadku, gdy koszt naprawy przekroczy górny limit, wymagana jest od Klienta dodatkowa akceptacja kosztów, którą zobowiązuje się przekazać w ciągu 7 dni od otrzymania wyceny naprawy. Brak oświadczenia w tym terminie uważany będzie za odstąpienie od naprawy a przekazana wycena stanowi wtedy równocześnie wezwanie do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od jej otrzymania. Wycena kosztów naprawy jest bezpłatna i ważna jest 7 dni od daty jej wykonania. W przypadku rezygnacji z naprawy pisemny kosztorys nie będzie wydawany.

- w przypadku rezygnacji z naprawy po zamówieniu części zamiennych niezbędnych do wykonania naprawy Klient pokrywa ich koszt. Części zostaną wówczas wydane Klientowi.

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami, wymienione podczas naprawy części zamienne Serwis poddaje utylizacji. Na prośbę klienta CSS Beskidy może odstąpić od powyższej zasady i wydać wymienione części klientowi.

6. CSS Beskidy  nie ponosi odpowiedzialności za dane na dyskach twardych i innych nośnikach przekazanych ze sprzętem do naprawy. Przy przekazywaniu sprzętu do naprawy Klient jest informowany o ryzyku utraty tychże danych w przypadku braku ich należytego zabezpieczenia, w szczególności poprzez sporządzenie ich kopii.

7. Klient oświadcza że przekazywany do naprawy sprzęt jest jego własnością  (lub ma prawo do dysponowania nim) oraz potwierdza że zainstalowane oprogramowanie jest w pełni legalne. Klient zobowiązuje się dostarczyć oryginalne nośniki oprogramowania w przypadku konieczności odtworzenia zainstalowanego oprogramowania.

8. CSS Beskidy ponosi 3-miesięczną odpowiedzialność za wykonaną usługę oraz wymienione części zamienne. W szczególnych przypadkach CSS Beskidy może skrócić lub wydłużyć okres odpowiedzialności za wykonaną usługę.

9. CSS Beskidy zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania usługi bez podania przyczyny. Powyższy zapis nie dotyczy Klientów będących konsumentami.

10. Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy o świadczenie usług serwisowych oraz uprawniającym do odbioru sprzętu po naprawie jest oryginał zlecenia naprawy który klient otrzymuje przy przekazaniu sprzętu do naprawy.

11. Klient zobowiązany jest do odbioru sprzętu nie później niż w terminie 14 dni od daty uzyskania informacji o zakończeniu naprawy. W przypadku nieodebrania sprzętu w terminie, o którym mowa powyżej CSS Beskidy wzywa Klienta telefonicznie oraz pisemnie do odbioru sprzętu w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu, CSS Beskidy ponownie wezwie Klienta telefonicznie i pisemnie do odbioru sprzętu w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania wezwania. W przypadku jeżeli Klient nie odbierze sprzętu także po drugim wezwaniu, CSS Beskidy będzie uprawiona do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie sprzętu. Stawki opłat będą zgodne z obowiązującym w CSS Beskidy cennikiem.

12. W przypadku przekazania urządzenia do naprawy przesyłką kurierską, prosimy zapewnić bezpieczne opakowanie transportowe. W przypadku braku oryginalnego opakowania prosimy użyć opakowania zastępczego w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko szkód transportowych. Jeżeli produkt jest wysyłany do serwisu za pośrednictwem firmy kurierskiej dedykowanej przez serwis i na koszt serwisu, w liście przewozowym należy bezwzględnie zaznaczyć opcję ?ubezpieczenie? oraz zadeklarować wartość i zawartość przesyłki. W przypadku braku deklaracji wartości sprzętu w liście przewozowym, górna granica odpowiedzialności firmy kurierskiej za ewentualną szkodę transportową jest ograniczona do kwoty 300 zł. W takim wypadku Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty wynikające z zaniżonej kwoty uzyskanego odszkodowania. Postanowienie nie dotyczy klientów będących konsumentami.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego.